Programi 2014.-2020.

Europska teritorijalna suradnja, kao jedan od ciljeva kohezijske politike za financijsko razdoblje 2014.-2020., odnosi se na stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini s partnerima iz susjednih zemalja i ostalih regija Europske unije te trećih zemalja obuhvaćenih potporom instrumenata vanjske politike Unije. U kontekstu programa teritorijalne suradnje, cilj je smanjivanje negativnog utjecaja granica kao i jačanje društvene, ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije kroz zajednički pristup na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini.

Kroz Europsku teritorijalnu suradnju potiče se prekogranična, transnacionalna i međuregionalna suradnja u cilju ostvarenja pametnog, održivog i uključivog rasta.

Cilj prekogranične suradnje usmjeren je na rješavanje zajedničkih izazova koji su zajednički identificirani u pograničnim regijama, poput loše dostupnosti, posebno u odnosu na povezivost informacijskih i komunikacijskih tehnologija i prometnu infrastrukturu, lokalnih industrija u opadanju, neodgovarajućeg poslovnog okruženja, nedostatka umreženosti između lokalnih i regionalnih uprava, niskih razina istraživanja i inovacija te preuzimanja informacijskih i komunikacijskih tehnologija, onečišćenja okoliša, sprečavanja rizika, negativnih stavova prema građanima susjednih zemalja te bi cilj trebao biti iskorištavanje neiskorištenih potencijala rasta u pograničnom području (razvoj prekograničnih objekata i klastera za istraživanja i inovacije, integracija prekograničnog tržišta rada, suradnja između obrazovnih institucija, uključujući sveučilišta, ili između zdravstvenih ustanova), uz istovremeno jačanje suradnje u svrhu općeg usklađenog razvoja Unije.

Transnacionalna suradnja usmjerena je jačanju suradnje putem djelovanja koja doprinose integriranom teritorijalnom razvoju povezanom s prioritetima kohezijske politike Unije te bi trebala obuhvaćati i morsku prekograničnu suradnju koja nije obuhvaćena programima prekogranične suradnje.

Međuregionalna suradnja usmjerena je jačanju učinkovitosti kohezijske politike poticanjem razmjene iskustava između regija o tematskim ciljevima i urbanom razvoju, uključujući urbano-ruralne veze, kako bi se poboljšala provedba programa i mjera teritorijalne suradnje, kao i promicanje analize razvojnih trendova u području teritorijalne kohezije putem istraživanja, prikupljanja podataka i drugih mjera.

U financijskom razdoblju 2014. – 2020., Ured za upravljanje programima suradnje i regionalni razvoj Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske je Upravljačko tijelo za sljedeće IPA programe prekogranične suradnje:

 • IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020
 • IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020

U financijskom razdoblju 2014. – 2020., Ured za financijsko i računovodstveno upravljanje Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske je Tijelo za kontrolu za sljedeće programe prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje:

 • IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020
 • IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020
 • Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014-2020
 • Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014-2020
 • Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014-2020
 • Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014-2020
 • Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014-2020
 • Program transnacionalne suradnje Dunav 2014-2020
 • Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014-2020
 • Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 2014-2020
 • Program međuregionalne suradnje URBACT 2014-2020

Zakonodavni okvir temeljem kojeg su utvrđene uloge Upravljačkog tijela i Tijela za kontrolu u okviru Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske je sljedeći:

 1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.
 2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.