Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija

Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija provodit će se u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine u okviru programa IPA II, a predstavlja nastavak uspješne suradnje u okviru programa prekogranične suradnje u financijskom razdoblju 2007.-2013. koji je trenutno u implementaciji. Programsko područje novog Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija također predstavlja nastavak tekućeg programa s obzirom da obuhvaća isto pogranično područje.

Upravljačka struktura

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, odnosno  Ured za upravljanje programima suradnje i regionalni razvoj provodi ulogu Upravljačkog  tijela Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020. Ujedno, pripremu i provedbu Programa koordinira zajedno s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske te Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije. U okviru upravljačke strukture, sukladno regulatornim odredbama, bit će ustrojena i druga tijela za potrebe provedbe i upravljanja Programom, i to Zajednički odbor za praćenje (Joint Monitoring Committee), Tijelo za ovjeravanje (Certifying Authority) i  Tijelo za reviziju (Audit Authority). Zajedničko tajništvo (Joint Secretariat) Programa pružat će potporu na operativnoj razini provedbe, jednako kao i područni ured zajedničkog tajništva koji će biti ustrojen u partnerskoj državi.

Proces programiranja

Proces programiranja podrazumijeva izradu temeljnog programskog dokumenta tzv. Programa suradnje kojim se određuju osnovna pravila provedbe programa i područja financiranja odnosno indikativne aktivnosti koje će korisnici kroz projekte provoditi. U donošenju i izradi programa suradnje sudjeluje Radna skupina za programiranje sastavljena od predstavnika nacionalne i regionalne razine obje partnerske države. Također, u svim fazama definiranja sadržaja programa sudjeluje i zainteresirana javnost te svi relevantni dionici odnosno budući potencijalni prijavitelji projekata.

Radna skupina za programiranje osnovana je u srpnju 2013. godine i u tom razdoblju, do studenoga 2014. godine održani su sastanci i radionice Radne skupine, tijekom kojih su pripremani nacrti programskih dokumenata: Situacijska analiza, SWOT analiza, Intervencijska logika te Program suradnje.

Početak izrade dokumenata temeljio se na prikupljanju i obradi statističkih podataka, koje je rezultiralo analizom stanja cijelog programskog područja, na temelju čega je Radna skupina donijela usuglašenu odluku o odabiru tematskih prioriteta odnosno područja djelovanja i usmjeravanja financijskih sredstava za ostvarivanje postavljenih ciljeva značajnih za prekogranično područje ovog Programa.

Javne konzultacije važan su dio procesa programiranja tijekom kojih se svi dionici upoznaju s programskim dokumentima i svojim aktivnim sudjelovanjem imaju priliku oblikovati njihov sadržaj, dajući svoje stručne prijedloge za poboljšanje i doradu tih dokumenata. Također, prema svojim interesima koji su usklađeni s potrebama prekograničnih područja, sami potencijalni korisnici imaju priliku sudjelovati u odlučivanju o aktivnostima koje će se financirati kroz novi Program.

Tako je u travnju 2014. godine održan prvi krug javnih konzultacija s dionicima, i to 11. travnja u Somboru u Srbiji te 14. travnja u Osijeku u Hrvatskoj. Dionici su raspravljali o nacrtima programskih dokumenata s posebnim naglaskom na postavljene ciljeve Programa i aktivnosti za financiranje i provedbu.

Drugi krug javnih konzultacija održan je u 8. rujna 2014. godine u Novom Sadu u Srbiji. Svi dionici imali su priliku aktivno sudjelovati u raspravi o konačnim verzijama programskih dokumenata, uključujući postavljenu Intervencijsku logiku te financijsku konstrukciju Programa.

Također, tijekom kolovoza 2014. godine, nacrti programskih dokumenata objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, kako bi se javnost ne samo upoznala s njihovim sadržajem, već i imala priliku i pisano dati svoje mišljenje i komentare na te dokumente.

U konačnici, na temelju navedenih programskih dokumenata te procesa programiranja koji je uključivao aktivno sudjelovanje dionika programa, u studenome 2014. godine izrađen je i usuglašen i konačan prijedlog Programa suradnje koji je poslan Europskoj komisiji na pregled i odobrenje. Nakon što Europska komisija prihvati Program, započet će njegova provedba, priprema i objava javnih poziva na dostavu projektnih prijedloga, i u konačnici, odabir budućih projekata koji će se provoditi u okviru novog programa prekogranične suradnje.

Programsko područje

U listopadu 2013. godine Europska komisija poslala je prijedlog programskog područja za novi program prekogranične suradnje.

Nakon zajedničkih dogovora između Europske komisije i Radne skupine za programiranje koju čine predstavnici partnerskih država, a na temelju relevantnih pravnih propisa, utvrđeno je programsko područje IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija  2014. – 2020. koje obuhvaća sljedeće NUTS 3 jedinice po državama:

u Hrvatskoj:

4 županije: Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija

u Srbiji:

5 upravnih okruga: Sjeverno Bački, Zapadno Bački, Južno Bački, Sremski te Mačvanski upravni okrug

Tematski prioriteti – područja financiranja

Tematski prioriteti koje IPA programi prekogranične suradnje usvajaju kao područja financiranja zadani su europskim pravnim okvirom za uspostavu i provedbu Instrumenta pretpristupne pomoći – IPA II. Pojedini program suradnje, od sveukupno zadanih osam, može odabrati najviše četiri tematska prioriteta. U okviru tematskih prioriteta određuju se aktivnosti koje će biti prihvatljive za provedbu u budućim projektima prekograničnih suradnji.

Tematski prioriteti novog Programa koje je Radna skupina za programiranje odabrala na temelju situacijske analize programskog područja su sljedeći:

  • Tematski prioritet 1 – Poboljšanje kvalitete socijalnih i zdravstvenih usluga u programskom području
  • Tematski prioritet 2 – Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika te promicanje održive energije i energetske učinkovitosti
  • Tematski prioritet 4 – Doprinošenje razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine
  • Tematski prioritet 7 – Jačanje konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskom području.

Konačan nacrt programa suradnje za Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020. službeno je odobren

Konačan nacrt programa suradnje koji je 5. svibnja 2015. godine odobren pisanim putem od strane Radne skupine za programiranje te slijedom toga, 2. lipnja 2015. godine predan Europskoj komisiji na pregled, službeno je odobren 24. kolovoza 2015. godine Provedbenom odlukom Komisije C(2015)6026, a temeljem pozitivnog mišljenja IPA odbora održanog 30. lipnja 2015. godine.

Konačnu verziju Programa suradnje „Interreg IPA programa prekogranične suradnje 2014.-2020.“ te pripadajuće privitke možete pronaći ovdje:

Napominjemo da su partnerske države zajednički odlučile da se službeni dokumenti Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020. izrađuju i donose na engleskome jeziku.

Strateška procjena utjecaja na okoliš Interreg IPA programa prekogranične
suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 19. kolovoza 2014. započelo je provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020. odlukom ministra koja je podnesena Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

Nacrti dokumentacije relevantni za provedbu postupka strateške procjene objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske te su isti poslani na 18 uprava 10 relevantnih ministarstva Republike Hrvatske na pregled te su uključivali sljedeće dokumente:

U svrhu usuglašavanja mišljenja o opsegu sadržaja strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organiziralo je javnu raspravu 12. rujna 2014. godine. Svi komentari i prijedlozi dostavljeni i predloženi od relevantnih ministarstva Republike Hrvatske uvaženi su i sadržani unutar konačne dokumentacije vezane za postupak strateške procjene.

Što se tiče usuglašavanja mišljenja o opsegu sadržaja strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije u Srbiji, Kancelarija za europske integracije Republike Srbije zaprimila je pozitivno mišljenje od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Nadalje, 20. listopada 2014. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o upućivanju Strateške studije i nacrta prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. na javnu raspravu.

Odluka o upućivanju Strateške studije i nacrta prijedloga Programa suradnje objavljeni su na web stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske te su isti poslani na 18 uprava 10 relevantnih ministarstva Republike Hrvatske na pregled te su uključivali sljedeće dokumente:

U svrhu usuglašavanja mišljenja tijekom javne rasprave o Strateškoj studiji za Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020., Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organiziralo je javnu raspravu 12. studenoga 2014. godine. Svi komentari i prijedlozi dostavljeni i predloženi od relevantnih ministarstva Republike Hrvatske uvaženi su i sadržani unutar konačne dokumentacije vezane za postupak strateške procjene. Postupak javne rasprave u Hrvatskoj započeo je 20. listopada i završio 19. studenoga 2014. godine.

Kancelarija za europske integracije Republike Srbije otvorila je javnu raspravu o Strateškoj studiji za Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. 22. listopada 2014. godine objavom relevantnih dokumenata (ne-tehnički sažetak na srpskom i engleskom jeziku, Strateška studija te nacrt prijedloga Programa suradnje) na mrežnoj stranici (http://www.evropa.gov.rs/CBC/PublicSite/NewsAndEvents.aspx).

U svrhu usuglašavanja mišljenja tijekom javne rasprave o Strateškoj studiji za Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020., Kancelarija za europske integracije Republike Srbije organizirala je javnu raspravu 13. studenoga 2014. godine. Postupak javne rasprave u Srbiji započeo je 22. listopada i završio 19. studenoga 2014. godine.

S obzirom na zaprimljene komentare i prijedloge tijekom javne rasprave, izrađene su finalne verzije relevantnih dokumenata za Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020.:

Za sve dodatne informacije i pitanja koja imate o Interreg IPA programu prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020., slobodno nam se obratite elektroničkim putem na adresu e-pošte: andelka.hajdek@arr.hr

Sve vijesti i informacije o Interreg IPA programu prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020 možete pratiti na službenoj stranici programa  http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/