Javni natječaj za primanje u radni odnos

Ponedjeljak, 31. Ožujak, 2014

Klasa: 112-01/14-03/1

Urbroj: 328-14-1 od 28. III. 2014. (1134)

Na temelju članka 14. Statuta Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, članka 5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, članka 9. Pravilnika o radu Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske i članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/2012), Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta

URED ZA FINANCIJSKO I RAČUNOVODSTVENO UPRAVLJANJE

Služba za prvostupanjsku kontrolu

1. voditelj Službe – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci.

Uvjeti: magistar ekonomije (VSS ekonomske struke), najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od čega najmanje 1 godina na poslovima vezanim uz upravljanje fondovima Europske unije, izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, izvrsno poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, napredno znanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani internom odlukom poslodavca, hrvatsko državljanstvo.

2. viši stručni savjetnik – specijalist – 6 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci.

Uvjeti: magistar inženjer građevinarstva, magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (dipl. ing. građevinarstva, VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke), najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, izvrsno poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, napredno znanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani internom odlukom poslodavca, hrvatsko državljanstvo.

3. viši koordinator – 8 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci

Uvjeti: magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke), 2 godine radnog iskustva u struci, izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, napredno znanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani internom odlukom poslodavca, hrvatsko državljanstvo.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa bit će objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zagreb, u Narodnim novinama te na oglasnoj ploči i web -stranici Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (www.arr.hr).

Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti presliku rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen. Isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova koji se popunjavaju putem javnog natječaja, način testiranja kandidata, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Agencije www.arr.hr i oglasnoj ploči Agencije.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Agencije www.arr.hr i oglasnoj ploči Agencije najmanje 5 dana prije testiranja.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. životopis na hrvatskom i engleskom jeziku,

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),

3. dokaz o ostvarenom radnom iskustvu prema uvjetima radnog mjesta za koje se kandidat natječe (preslik elektroničkog zapisa odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; potvrda bivšeg poslodavca s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao navedene poslove; preslik ugovora o radu ili ugovora o djelu – s opisom posla i navođenjem jasnog vremenskog razdoblja u kojem je obavljao navedene poslove (od dan, mjesec, godina do dan, mjesec, godina); preslika rješenja o prijemu ako su radili ili rade u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskog razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove),

4. preslik uvjerenja ili potvrde o završenim programima izobrazbe (ako kandidat ima završene programe izobrazbe),

5. dokaz o državljanstvu RH (preslik domovnice, važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),

6. preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati će predočiti na uvid izvornik.

Natjecati se mogu i osobe koje nisu završile programe izobrazbe vezane uz fondove Europske unije, uz uvjet da potrebne programe završe u roku od godine dana od dana početka rada.

Kandidati su u prijavi dužni navesti točku natječaja i naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu.

Kandidati su u prijavi dužni navesti svoju e-mail adresu, budući da će kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja na testiranje biti pozvani e-poštom.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatra će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektronskom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

Na temelju rezultata testiranja ravnatelj Agencije donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, neposredno ili putem pošte na adresu: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Zagreb, Vlaška 108 s naznakom: »Natječaj za zapošljavanje – radno mjesto br. i naziv radnog mjesta«.