JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA IMENOVANJA ČLANA PARTNERSKOGA VIJEĆA STATISTIČKIH REGIJA REPUBLIKE HRVATSKE IZ UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I UDRUGA KOJE DJELUJU U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA ILI ODRŽIVOGA RAZVOJA

Utorak, 8. Lipanj, 2010

Zakon o regionalnom razvoju  ( „Narodne novine“ broj 153/09, 21. prosinca 2009. god.)  predviđa osnivanje Partnerskih vijeća svake od statističkih regija (NUTS II). Sukladno Uredbi o osnivanju partnerskih vijeća statističkih regija („Narodne Novine“ br. 38/2010) i statističkom podjelom na tri regije, osnivaju se:

1. Partnersko vijeće za Panonsku Hrvatsku,
2. Partnersko vijeće za Sjeverozapadnu Hrvatsku,
3. Partnersko vijeće za Jadransku Hrvatsku.

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Agencija) raspisuje     p o z i v     za dostavu prijedloga imenovanja članova Partnerskoga vijeća statističkih regija Republike Hrvatske iz udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i Udruga koje djeluju u području zaštite okoliša ili održivoga razvoja  u svrhu uspostave Partnerskih vijeća statističkih regija u Republici Hrvatskoj

I. Udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata – 1 član
II. Udruga u području zaštite okoliša ili održivoga razvoja – 1 član

Partnerska vijeća osnivaju se kao savjetodavna tijela s ciljem definiranja zajedničkih prioriteta lokalne i područne (regionalne) samouprave te predlaganja razvojnih projekata na razini statističkih regija.  Administrativne i stručne poslove za potrebe rada Partnerskih vijeća obavlja Agencija, te u skladu sa navedenim, koordinira rad Partnerskih vijeća, kao i pojedinih partnerskih vijeća u odnosu na dionike, osigurava transparentnost rada partnerskih vijeća te obavlja druge administrativno-tehničke poslove radi nesmetanog i pravodobnog rada Partnerskih vijeća.

Partnerska vijeća obavljaju slijedeće poslove:

- Potiču razvoj statističkih regija (NUTS II)
- Definiraju zajedničke razvojne prioritete jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području statističkih regija
- Predlažu Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva  razvojne projekte na razini statističkih regija
- Sudjeluju u izradi i praćenju učinaka programskih dokumenata namijenjenih razvoju statističkih regija
- Daju smjernice pri izradi županijskih razvojnih strategija

Opći uvjeti :
- Akt o registraciji udruge koja kao cilj i djelatnost ima navedeno područje zaštite okoliša i/ili održivog razvoja, odnosno hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (20 bodova)

- Popis aktivnosti  kojima se dokazuje djelovanje na području statističkih regija udruge,  potpisanu od ovlaštene osobe
- do tri županije unutar statističke regije (20 bodova)
- do pet županija unutar statističke regije (30 bodova)
- više od pet  županija unutar statističke regije (40 bodova)

- Popis članova udruge, potpisanu od ovlaštene osobe
- manje od 50 članova (0 bodova)
- 50 – 200 članova (20 bodova)
- 200 – 500 članova (30 bodova)
- više od 500 članova (40 bodova)

Posebni uvjeti:

- Minimum 5 godina općeg profesionalnog iskustva vezanog uz ciljeve i djelatnosti udruge (20 bodova)
- Iskustvo u upravljanju/provedbi/praćenju projekata financiranih iz stranih izvora(CARDS, pretpristupni fondovi EU, WB, EIB, USAID i dr.) – (20 bodova)
- Prethodno iskustvo u procjeni projekata financiranih iz izvora EU (20 bodova)

Imenovani članovi sudjelovati će u radu partnerskih vijeća i na taj način zastupati udruge. Predstavnici će u partnerska vijeća biti imenovani na razdoblje od 4 godine.

Dokumente kojima se dokazuju opći i/ili posebni uvjeti navedeni više u tekstu, potpisanim od strane ovlaštene osobe i ovjerenim, dostaviti na sljedeću adresu:
Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske Babonićeva 121 10 000 Zagreb (PRIJAVA – ČLAN PARTNERSKOGA VIJEĆA)

Zainteresirani članovi Udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova Udruga za zaštitu okoliša ili održivog razvoja za sudjelovanje u radu Partnerskih vijeća statističkih regija temeljem objavljenih  javnoga poziva natječaja dužni su svoje prijave poslati na gore navedenu adresu najkasnije do 15. lipnja 2010. 

Članovi udruga koji ispunjavaju gore navedene kriterije i koji su odgovarajućeg profila biti će kontaktirani radi provjere njihove dostupnosti u traženom razdoblju te će popis prijavljenih udruga zajedno sa bodovima nakon provedenog ocjenjivanja biti objavljeni na internet stranicama Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (www.arr.hr) i Ministarstva regionalnog razvoja šumarstva i vodnoga gospodarstva (www.mrrsvg.hr)