OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Petak, 7. Travanj, 2017

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenima na javni natječaj za primanje u radni odnos, objavljen u Narodnim novinama broj 26/2017 od 22. ožujka 2017. godine, te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), na oglasnoj ploči i web-stranici Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (www.arr.hr), Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020.  (www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu), na web-stranicama Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije (www.seio.gov.rs i www.evropa.gov.rs/cbc/).  RADNO MJESTO

2. URED ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA SURADNJE I REGIONALNI RAZVOJ

2.2 Služba Zajedničkog tajništva Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija

2.2.2 Viši stručni savjetnik – specijalist (eng. Project Manager) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja u Službi Zajedničkog tajništva Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija

Pitanja kojima se testira stručno znanje potrebno za obavljanje poslova radnog mjesta – pisana provjera znanja, temelje se na sljedećim izvorima i propisima:

  • Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020., dostupan na:

http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/wp-content/uploads/2015/12/Intererg_IPA_Cooperation_Programme_Croatia-Serbia_2014-2020_Version-3.0.pdf

i pripadajući aneksi dostupni na:

http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/wp-content/uploads/2016/04/Cooperation-programme-annexes.zip

  • Provedbena uredba Komisije (EU) br. 447/2014 оd 2. svibnja 2014. o posebnim pravilima primjene Uredbe (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) dostupna na:

http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/wp-content/uploads/2015/12/447_2014_IPA_II_Commission_Implementing_Regulation.pdf

  • Programska pravila o prihvatljivosti troškova, dostupna na:

http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/wp-content/uploads/2016/03/Programme-Rules-on-Eligibility-of-Expenditures_HR-RS.pdf

  • Aplikacijski paket za 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020., dostupan na:

http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/calls-for-proposals/

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA KANDIDATA 

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem (elektroničkom poštom).

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Testiranje kandidata sastoji se od:

  1. pisane provjere znanja – uključuje provjeru znanja engleskog jezika i stručnog znanja potrebnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj;
  2. intervjua s kandidatima – tijekom kojeg će biti testirano i znanje engleskog jezika.

Pisana provjera znanja traje 60 minuta.

Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno:

-          korištenje literature, bilješki i drugih pisanih materijala,

-          korištenje mobitela ili drugih komunikacijskih sredstava,

-          napuštanje prostorije u kojoj se odvija provjera,

-          razgovaranje s ostalim kandidatima,

-          ometanje ostalih kandidata.

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno ili se ne pridržavaju nekog od gore navedenih pravila bit će udaljeni s pisane provjere znanja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Pisana provjera znanja boduje se s UKUPNO 50 BODOVA.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su na pisanoj provjeri znanja ostvarili minimalno 60% od ukupnog broja bodova, odnosno 30 BODOVA.

Rezultati intervjua boduju se zasebno te je na istome moguće ostvariti najviše 105 BODOVA.

Nakon provedenog postupka testiranja Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja zapisnik o provedenom postupku s prijedlogom kandidata po pojedinom radnom mjestu sukladno uvjetima iz natječaja za traženo radno mjesto te ga dostavlja vršiteljici dužnosti ravnatelja Agencije.

Vršiteljica dužnosti ravnatelja Agencije donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja / dijela natječaja.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljena svim kandidatima na isti način i u istom roku. Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u raspoloživu natječajnu dokumentaciju poštujući odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA