JAVNI NATJEČAJ za primanje u radni odnos

Četvrtak, 31. Prosinac, 2015

KLASA: 112-01/15-03/7

URBROJ: 328-15-3

Zagreb, 29. prosinca 2015.

Na temelju članka 14. Statuta Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, članka 5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, članka 9. Pravilnika o radu Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske i članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 141/2012), Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za primanje u radni odnos

 

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta Zajedničkog tajništva programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska

1. URED ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA SURADNJE I REGIONALNI RAZVOJ

1.1. Služba za poslove regionalnog razvoja

1.1.1. Viši stručni savjetnik  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od
6 mjeseci

Uvjeti: magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke), najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije, znanja vezana uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti, napredno znanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani internom odlukom poslodavca, hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova:

Sudjeluje u pripremi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programom i projektima financiranim iz programa; priprema nacrte izvješća i akata o provedbi programa i projekata; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe programa i projekata, uz povremeni nadzor te opće i specifične upute nadređenog; redovno surađuje sa ostalim tijelima uključenim u provedbu programa i po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu metodu rada, postupaka i stručnih tehnika, kao i za prijavu uočenih nepravilnosti u skladu s važećim propisima EU.

Mjesto rada: Buzet

 

2. URED ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA

2.1. Služba za natječajne postupke i provedbu projekata

2.1.1. Viši koordinator  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 6
mjeseci

Uvjeti: magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke), 2 godine radnog iskustva u struci, izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, napredno znanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani internom odlukom poslodavca, hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova:

Provodi pripremne aktivnosti u vezi s oglašavanjem i priopćavanjem natječaja prema propisima Europske unije, te prati provedbu programa i projekata financiranih iz programa, redovito surađuje s ostalim tijelima programa, savjetuje projektne partnere po pitanju provedbe projekata, njihovih obveza i svih potrebnih procedura; prijavljuje uočene nepravilnosti u skladu s važećim propisima EU-a, obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih. Odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi, ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, kao i za prijavu uočenih nepravilnosti u skladu s važećim propisima EU.

Mjesto rada: Krapina

 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa biti će objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zagreb, u Narodnim novinama te na oglasnoj ploči i web – stranici Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (www.arr.hr).

Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti presliku rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen. Isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova koji se popunjavaju putem javnog natječaja, način testiranja kandidata, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje biti će objavljeni na web – stranici Agencije www.arr.hr  i oglasnoj ploči Agencije.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web-stranici Agencije www.arr.hr i oglasnoj ploči Agencije najmanje 5 dana prije testiranja.

Uz  prijavu kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis na hrvatskom i engleskom jeziku,
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
  3. dokaz o ostvarenom radnom iskustvu prema uvjetima radnog mjesta za koje se kandidat natječe (preslika elektroničkog zapisa odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; potvrda bivšeg poslodavca s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao navedene poslove; preslika ugovora o radu ili ugovora o djelu – s opisom posla i navođenjem jasnog vremenskog razdoblja u kojem je obavljao navedene poslove (od dan, mjesec, godina do dan, mjesec, godina); preslika rješenja o prijemu ako su radili ili rade u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskog razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove),
  4. preslika uvjerenja ili potvrde o završenim programima izobrazbe (ako kandidat ima završene programe izobrazbe),
  5. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
  6. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti na uvid izvornik.

Natjecati se mogu i osobe koje nisu završile programe izobrazbe vezane uz fondove Europske unije, uz uvjet da potrebne programe završe u roku od godine dana od dana početka rada.

Kandidati su u prijavi dužni navesti točku natječaja i naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu. Kandidati su u prijavi dužni navesti svoju ispravnu e-mail adresu, budući će kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja na testiranje biti pozvani e-poštom.

 

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektronskom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

Na temelju rezultata testiranja ravnatelj Agencije donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 14 dana od dana objave u Narodnim novinama, neposredno ili putem pošte na adresu: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Zagreb, Vlaška 108 s naznakom: „Natječaj za zapošljavanje – radno mjesto br.  i naziv radnog mjesta“.

 

 
AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE