Javni natječaj za primanje u radni odnos

Srijeda, 30. Studeni, 2016

Klasa: 112-01/16-03/4

Urbroj: 328-16-2

Zagreb, 18.11. 2016.

Na temelju članka 14. Statuta Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, članka 5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, članka 3. Pravilnika o provedbi natječaja za zapošljavanje Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske i članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 141/2012, 150/2013, 153/2013), Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za primanje u radni odnos:

6. URED ZA FINANCIJSKO I RAČUNOVODSTVENO UPRAVLJANJE  

6.1. Služba za financije i računovodstvo

6.1.2. viši stručni savjetnik – specijalist – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci

Uvjeti: magistar ekonomije (VSS ekonomske struke), najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, izvrsno poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, napredno znanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani internom odlukom poslodavca, hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova: Sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za financijsko upravljanje i administriranje i upravljanje sustavom prvostupanjske kontrole na programima i projektima financiranim iz sredstava Europske unije. Priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku vezane uz financijsko upravljanje projektima financiranim iz sredstava Europske unije i prvostupanjsku kontrolu. Analizira podatke iz djelokruga Službe; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, te vodi bilješke sa sastanaka. Obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju kontrolu međuizvješća, završnih izvješća i izvješća o napretku zaprimljena od korisnika/hrvatskih projektnih partnera, svu popratnu dokumentaciju, kao i nabavu provedenu u sklopu projekata. Provjerava jesu li zahtjevi vezani uz vidljivost projekata ispunjeni. Provodi terenske provjere projekata, ovjerava prihvatljive troškove te izdaje deklaracije za ovjeravanje troškova. Surađuje sa Službom za natječajne postupke i provedbu projekata, kao i s Nacionalnim fondom, vezano za financijska pitanja. Izrađuje zahtjeve za sredstvima, naloge za banku te obavijesti o izvršenim plaćanjima/povratima sredstava. Evidentira plaćanja, priprema relevantna financijska izvješća, kao i interna usklađenja. Sudjeluje u izradi uputa za korisnike/hrvatske projektne partnere te za iste održava radionice. Sudjeluje i u pripremi prognoza plaćanja te izradi plana i programa rada Službe. Redovno surađuje s predstavnicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s predstavnicima tijela Europske komisije. Odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi, ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, kao i za prijavu uočenih nepravilnosti u skladu s važećim propisima Europske unije. Po nalogu nadređenih obavlja i druge poslove.

6.1.3. koordinator ( za računovodstvo ) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci

Uvjeti: magistar ekonomije (VSS ekonomske struke), 1 godina radnog iskustva u struci, izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, napredno znanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani internom odlukom poslodavca, hrvatsko državljanstvo.

 

Opis  poslova: Obavlja poslove iz djelokruga poslovanja Službe po nalogu nadređenih.

Evidentira sve poslovne događaje vezane uz programe/projekte u nadležnosti Agencije. Priprema usklađenja s Nacionalnim fondom i korisnicima te potrebna mjesečna i godišnja izvješća. Vodi računovodstveni sustav i interne evidencije po programima/projektima, surađuje s djelatnicima Službe odgovornim za financije te sudjeluje u izradi plana i programa rada Službe. Odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi, ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, kao i za prijavu uočenih nepravilnosti u skladu s važećim propisima Europske unije. Po nalogu nadređenih obavlja i druge poslove.

6.2. Služba za prvostupanjsku kontrolu 

6.2.2. viši stručni savjetnik – specijalist1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci

Uvjeti: magistar inženjer građevinarstva, magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (dipl.ing.građevinarstva,VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke), najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, izvrsno poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, napredno znanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani internom odlukom poslodavca, hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova:Sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje sustavom prvostupanjske kontrole na programima i projektima financiranim iz sredstava Europske unije. Priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku vezane uz prvostupanjsku kontrolu. Analizira podatke iz djelokruga Službe; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, te vodi bilješke sa sastanaka. Obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju kontrolu izvješća o napretku zaprimljena od hrvatskih projektnih partnera, kao i nabavu provedenu u sklopu projekata. Provjerava jesu li zahtjevi vezani uz vidljivost projekata ispunjeni. Provodi terenske provjere projekata, ovjerava prihvatljive troškove te izdaje deklaracije za ovjeravanje troškova. Sudjeluje u izradi uputa za korisnike te za iste održava radionice. Redovno surađuje s predstavnicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s predstavnicima tijela Europske komisije. Odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi, ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, kao i za prijavu uočenih nepravilnosti u skladu s važećim propisima Europske unije. Po nalogu nadređenih obavlja i druge poslove.

6.2.3. viši koordinator – 4 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci

Uvjeti: Uvjeti: magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke), 2 godine radnog iskustva u struci, izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, napredno znanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani internom odlukom poslodavca, hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova: Obavlja poslove iz djelokruga poslovanja Službe po nalogu nadređenih. Obavlja složene stručne poslove koji obuhvaćaju kontrolu izvješća o napretku zaprimljena od hrvatskih projektnih partnera, kao i nabavu provedenu u sklopu projekata. Provjerava jesu li zahtjevi vezani uz vidljivost projekata ispunjeni. Provodi terenske provjere projekata, ovjerava prihvatljive troškove te izdaje deklaracije za ovjeravanje troškova. Sudjeluje u izradi uputa za korisnike te za iste održava radionice. Redovno surađuje s predstavnicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s predstavnicima tijela Europske komisije. Odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi, ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, kao i za prijavu uočenih nepravilnosti u skladu s važećim propisima EU. Po nalogu nadređenih obavlja i druge poslove.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa bit će objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zagreb, u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i web stranici Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (www.arr.hr).

Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti presliku rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen. Ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Način testiranja kandidata, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljeni na web stranici Agencije www.arr.hr i oglasnoj ploči Agencije.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na web stranici Agencije www.arr.hr i oglasnoj ploči Agencije najmanje 5 dana prije testiranja.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis na hrvatskom i engleskom jeziku,
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome); za diplome stečene na inozemnim visokoškolskim institucijama kandidati su dužni priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za potrebe zapošljavanja u Republici Hrvatskoj,
  3. dokaz o ostvarenom radnom iskustvu prema uvjetima radnog mjesta za koje se kandidat natječe (preslika elektroničkog zapisa, odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; potvrda bivšeg poslodavca s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao navedene poslove; preslika ugovora o radu ili ugovora o djelu – s opisom posla i navođenjem jasnog vremenskog razdoblja u kojem je obavljao navedene poslove (od dan, mjesec, godina do dan, mjesec, godina); preslika rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove),
  4. preslike uvjerenja ili potvrda o završenim programima izobrazbe (ako kandidat ima završene programe izobrazbe),
  5. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
  6. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati će predočiti na uvid izvornik.

Natjecati se mogu i osobe koje nisu završile programe izobrazbe vezane uz fondove Europske unije, uz uvjet da potrebne programe završe u roku od godine dana od dana početka rada.

Kandidati su u prijavi dužni navesti svoju ispravnu e-mail adresu, budući da će kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja na testiranje biti pozvani e-poštom.

Kandidati su u prijavi dužni navesti točku natječaja i naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu. Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

Na temelju rezultata testiranja vršiteljica dužnosti ravnatelja Agencije donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, objekt A, s naznakom: »Natječaj za zapošljavanje – Ured za financijsko i računovodstveno upravljanje, radno mjesto, broj i naziv radnog mjesta«.

Agencija za regionalni
razvoj Republike Hrvatske