Javni natječaj za primanje u radni odnos

Petak, 17. Veljača, 2017

Klasa: 112-01/17-03/3
Urbroj: 328-17-2
Zagreb, 16. veljače 2017.

Na temelju članka 14. Statuta Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, članka 5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske i članka 3. Pravilnika o provedbi natječaja za zapošljavanje Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ za primanje u radni odnos:

1. URED RAVNATELJA

0.1.3.  Administrativni tajnik  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti: SSS ekonomske, upravne ili druge odgovarajuće struke, 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu, hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova: Obavlja sve administrativne poslove za ravnatelja, brine o dnevnim poslovima ravnatelja, prima stranke i telefonske poruke za ravnatelja, vodi kalendar događanja, obveza i rokova, daje obavijesti po nalogu ravnatelja, ugovara sastanke po nalogu ravnatelja, sudjeluje u pripremi službenih putovanja, prijavljuje uočene nepravilnosti u skladu s važećim propisima EU, te obavlja i druge srodne poslove po nalogu ravnatelja, a u njegovoj odsutnosti zamjenika ravnatelja.

2. URED ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA SURADNJE I REGIONALNI RAZVOJ

2.4. Služba za regionalni razvoj

2.4.2. Viši koordinator– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti: magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili

druge odgovarajuće struke), najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU, izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, napredno znanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani internom odlukom poslodavca, hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova: U suradnji s voditeljem Službe planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje. Sudjeluje u fazi pripreme projekata ali i u fazi i provedbe projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije ali i iz drugih izvora (vezanih uz provođenje politike regionalnoga razvoja). Prati provedbu projekata posebice aspekte vezane uz nabave, financijsko i računovodstveno upravljanje kao i osiguranje administrativnih zahtjeva i jasnog revizorskog traga; sudjeluje u poslovima akreditacije i edukacije regionalnih koordinatora, sudjeluje u poslovima partnerskih vijeća, priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku o provedbi programa i projekata iz djelokruga Službe; analizira podatke iz djelokruga Službe; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe programa i projekata, uz povremeni nadzor te opće i specifične upute nadređenog; redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije; odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu metodu rada, postupaka i stručnih tehnika.

Obavlja poslove mentorstva novozaposlenih. Sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti. U slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu sa važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima. Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

2.4.3. Koordinator – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti: magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili

druge odgovarajuće struke), najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU, izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, napredno znanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani internom odlukom poslodavca, hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova: U suradnji s voditeljem Službe planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje. Sudjeluje u fazi pripreme projekata ali i u fazi  provedbe projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije ali i iz drugih izvora (vezanih uz provođenje politike regionalnoga razvoja). Prati provedbu projekata posebice aspekte vezane uz nabave, financijsko i računovodstveno upravljanje kao i osiguranje administrativnih zahtjeva i jasnog revizorskog traga; sudjeluje u poslovima akreditacije i edukacije regionalnih koordinatora, sudjeluje u poslovima partnerskih vijeća, priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku o provedbi programa i projekata iz djelokruga Službe; analizira podatke iz djelokruga Službe; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan

tijela, praćenje provedbe programa i projekata, uz povremeni nadzor te opće i specifične upute nadređenog; redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije; odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu metodu rada, postupaka i stručnih tehnika.

Obavlja poslove mentorstva novozaposlenih. Sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti. U slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu sa važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima. Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

6. URED ZA FINANCIJSKO I RAČUNOVODSTVENO UPRAVLJANJE

6.1. Služba za financije i računovodstvo

6.1.2. Viši stručni savjetnik–specijalist – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti: magistar ekonomije (VSS ekonomske struke), najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, izvrsno poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, napredno znanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani internom odlukom poslodavca, hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova: Sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za financijsko upravljanje i administriranje i upravljanje sustavom prvostupanjske kontrole na programima i projektima financiranim iz sredstava Europske unije. Priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku vezane uz financijsko upravljanje projektima financiranim iz sredstava Europske unije i prvostupanjsku kontrolu. Analizira podatke iz djelokruga Službe; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, te vodi bilješke sa sastanaka. Obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju kontrolu međuizvješća, završnih izvješća i izvješća o napretku zaprimljena od korisnika/hrvatskih projektnih partnera, svu popratnu dokumentaciju, kao i nabavu provedenu u sklopu projekata. Provjerava jesu li zahtjevi vezani uz vidljivost projekata ispunjeni. Provodi terenske provjere projekata, ovjerava prihvatljive troškove te izdaje deklaracije za ovjeravanje troškova. Surađuje sa Službom za natječajne postupke i provedbu projekata, kao i s Nacionalnim fondom, vezano za financijska pitanja. Izrađuje zahtjeve za sredstvima, naloge za banku te obavijesti o izvršenim plaćanjima/povratima sredstava. Evidentira plaćanja, priprema relevantna financijska izvješća, kao i interna usklađenja. Sudjeluje u izradi uputa za korisnike/hrvatske projektne partnere te za iste održava radionice. Sudjeluje i u pripremi prognoza plaćanja te izradi plana i programa rada Službe. Redovno surađuje s predstavnicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s predstavnicima tijela Europske komisije. Odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi, ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, kao i za prijavu uočenih nepravilnosti u skladu s važećim propisima EU. Po nalogu nadređenih obavlja i druge poslove.

6.1.3. Koordinator (za računovodstvo) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti: magistar ekonomije (VSS ekonomske struke), 1 godina radnog iskustva u struci, izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, napredno znanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani internom odlukom poslodavca, hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova: Obavlja poslove iz djelokruga poslovanja Službe po nalogu nadređenih. Evidentira sve poslovne događaje vezane uz programe/projekte u nadležnosti Agencije. Priprema usklađenja s Nacionalnim fondom i korisnicima te potrebna mjesečna i godišnja izvješća. Vodi računovodstveni sustav i interne evidencije po programima/projektima, surađuje s djelatnicima Službe odgovornim za financije te sudjeluje u izradi plana i programa rada Službe. Odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi, ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, kao i za prijavu uočenih nepravilnosti u skladu s važećim propisima EU. Po nalogu nadređenih obavlja i druge poslove.

7. URED ZA PRVOSTUPANJSKU KONTROLU

7.1. Služba za programe prekogranične suradnje

7.1.3. Odjel za IPA programe prekogranične suradnje

7.1.3.3. Viši koordinator – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci.

Uvjeti: magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke), 2 godine radnog iskustva u struci, izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, napredno znanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani internom odlukom poslodavca, hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova: Obavlja poslove iz djelokruga poslovanja Odjela/Službe po nalogu nadređenih. Obavlja složene stručne poslove koji obuhvaćaju kontrolu izvješća o napretku zaprimljenih od hrvatskih projektnih partnera, kao i nabavu provedenu u sklopu projekata. Provjerava jesu li zahtjevi vezani uz vidljivost projekata ispunjeni. Provodi terenske provjere projekata, ovjerava prihvatljive troškove te izdaje deklaracije/certifikate za ovjeravanje troškova. Sudjeluje u izradi uputa za korisnike te u održavanju radionica. Redovno surađuje s ostalim tijelima programa i po potrebi s predstavnicima tijela Europske komisije. Odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi, ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, kao i za prijavu uočenih nepravilnosti u skladu s važećim propisima EU. Po nalogu nadređenih obavlja i druge poslove.

7.2. Služba za transnacionalne i međuregionalne programe suradnje

7.2.3. Viši koordinator – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti: magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke), 2 godine radnog iskustva u struci, izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, napredno znanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani internom odlukom poslodavca, hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova: Obavlja poslove iz djelokruga poslovanja Službe po nalogu nadređenih. Obavlja složene stručne poslove koji obuhvaćaju kontrolu izvješća o napretku zaprimljenih od hrvatskih projektnih partnera, kao i nabavu provedenu u sklopu projekata. Provjerava jesu li zahtjevi vezani uz vidljivost projekata ispunjeni. Provodi terenske provjere projekata, ovjerava prihvatljive troškove te izdaje deklaracije/certifikate za ovjeravanje troškova. Sudjeluje u izradi uputa za korisnike te u održavanju radionica. Redovno surađuje s ostalim tijelima programa i po potrebi s predstavnicima tijela Europske komisije. Odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi, ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, kao i za prijavu uočenih nepravilnosti u skladu s važećim propisima EU. Po nalogu nadređenih obavlja i druge poslove.

7.2.4. Koordinator – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti: magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke), 1 godina radnog iskustva u struci, izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, napredno znanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani internom odlukom poslodavca, hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova: Obavlja poslove iz djelokruga poslovanja Službe po nalogu nadređenih. Obavlja složene stručne poslove koji obuhvaćaju kontrolu izvješća o napretku zaprimljenih od hrvatskih projektnih partnera, kao i nabavu provedenu u sklopu projekata. Provjerava jesu li zahtjevi vezani uz vidljivost projekata ispunjeni. Provodi terenske provjere projekata, ovjerava prihvatljive troškove te izdaje deklaracije/certifikate za ovjeravanje troškova. Sudjeluje u izradi uputa za korisnike te u održavanju radionica. Redovno surađuje s ostalim tijelima programa i po potrebi s predstavnicima tijela Europske komisije. Odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi, ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, kao i za prijavu uočenih nepravilnosti u skladu s važećim propisima EU. Po nalogu nadređenih obavlja i druge poslove.

7.3. Služba za kontrolu kvalitete i tehničku pomoć

7.3.3. Viši koordinator – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti: magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke), 2 godine radnog iskustva u struci, izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, napredno znanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani internom odlukom poslodavca, hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova: Obavlja poslove iz djelokruga poslovanja Službe po nalogu nadređenih. Obavlja složene stručne poslove koji obuhvaćaju ovjeravanje troškova tehničke pomoći i izdavanje deklaracija/certifikata za ovjeravanje troškova te kontrolu kvalitete rada prvostupanjskih kontrolora na temelju uzorka. Redovno surađuje s ostalim tijelima programa i po potrebi s predstavnicima tijela Europske komisije. Surađuje i s ostalim uredima, službama i odjelima s ciljem kvalitetnog izvršenja poslova prvostupanjske kontrole. Odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi, ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, kao i za prijavu uočenih nepravilnosti u skladu s važećim propisima EU. Po nalogu nadređenih obavlja i druge poslove.

Mjesto rada za sva navedena radna mjesta je Zagreb, Republika Hrvatska.

Radni odnos za navedena radna mjesta zasniva se na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa bit će objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zagreb, u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i web-stranici Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (www.arr.hr).

Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti presliku rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen. Ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Način testiranja kandidata, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Agencije www.arr.hr i oglasnoj ploči Agencije.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Agencije www.arr.hr i oglasnoj ploči Agencije najmanje 5 dana prije testiranja.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. životopis na hrvatskom i engleskom jeziku,

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome), a za radno mjesto broj 0.1.3. preslika svjedodžbe,

3. dokaz o ostvarenom radnom iskustvu prema uvjetima radnog mjesta za koje se kandidat natječe (presliku elektroničkog zapisa, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; potvrda bivšeg poslodavca s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove; presliku ugovora o radu ili ugovora o djelu – s opisom posla i navođenjem jasnog razdoblja u kojem je obavljao navedene poslove (od dan, mjesec, godina do dan, mjesec, godina); presliku rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove),

4. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),

5. preslike uvjerenja ili potvrda o završenim programima izobrazbe (ako kandidat ima završene programe izobrazbe) za radna mjesta broj 2.4.2., 2.4.3., 6.1.2., 6.1.3., 7.1.3.3., 7.2.3., 7.2.4. i 7.3.3.,

6. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

U slučaju odabira kandidata, koji je kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi priložio diplomu inozemne visokoškolske institucije, isti će prije zasnivanja radnog odnosa morati dostaviti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za potrebe zapošljavanja u Republici Hrvatskoj.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati će predočiti na uvid izvornik.

Kandidati su u prijavi dužni navesti točku natječaja i naziv radnog mjesta za koje podnose prijavu. Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidati su u prijavi dužni navesti svoju ispravnu e-poštu, budući da će kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja na testiranje biti pozvani e-poštom.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

Na temelju rezultata testiranja v.d. ravnatelja Agencije donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, objekt A, s naznakom: »Natječaj za zapošljavanje –  broj i naziv radnog mjesta«.

Agencija za regionalni razvoj
Republike Hrvatske