Obavijest i upute kandidatima javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa

Srijeda, 6. Svibanj, 2015

Obavijest i upute kandidatima prijavljenima na javni natječaj za prijem u radni odnos, objavljen u „Narodnim novinama“ br. 43/2015 od 17.04.2015. godine, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;

Područna služba Zagreb dana 17.04.2015. godine, te na oglasnoj ploči i web – stranici Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (www.arr.hr) dana 17.04.2015. godine

 

 

OPIS POSLOVA

1. URED ZA FINANCIJSKO I RAČUNOVODSTVENO UPRAVLJANJE
1.1. Služba za financije i računovodstvo
1.1.1. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA: Koordinator/ica (za računovodstvo)

Obavlja poslove iz djelokruga poslovanja Službe po nalogu nadređenih.

Evidentira sve poslovne događaje vezane uz programe/projekte u nadležnosti Agencije. Priprema usklađenja s Nacionalnim fondom i korisnicima te potrebna mjesečna i godišnja izvješća. Vodi računovodstveni sustav i interne evidencije po programima/projektima, surađuje s djelatnicima Službe odgovornim za financije te sudjeluje u izradi plana i programa rada Službe. Odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi, ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, kao i za prijavu uočenih nepravilnosti u skladu s važećim propisima EU. Po nalogu nadređenih obavlja i druge poslove.

Za navedeno radno mjesto nema pisane provjere znanja, već će s kandidatima biti provedeni intervjui, o kojima će kandidati dobiti pisanu obavijest na mail adresu.
Izvori za pripremanje kandidata za intervju:

  • EU programi 2007. – 2013., dostupni na: http://www.arr.hr/eu-programi-2007-2013
  • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (pdf-file)

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA KANDIDATA

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Testiranje kandidata se sastoji od:

- Intervjua s Povjerenstvom za provedbu natječaja tijekom kojeg će biti testirano i znanje engleskog jezika. Na intervjuu je moguće ostvariti ukupno 105 bodova.

Nakon provedenog postupka testiranja Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja zapisnik o provedenom postupku, s prijedlogom kandidata za objavljeno radno mjesto, te ga dostavlja ravnatelju.

Ravnatelj donosi odluku o odabiru kandidata za objavljeno radno mjesto ili poništenju natječaja, a obavijest o istoj biti će dostavljena kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA