Predstavljen projekt NATURAVITA

Petak, 2. Listopad, 2015

Dana 30. rujna i 1. listopada 2015. godine na području Osječko – baranjske županije predstavljen je projekt NATURAVITA – razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji.

Planirano je financiranje projekta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Specifični cilj 6.iii.3. – „Razminiranje, zaštita i obnova šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima“. Vodeći partner u projektu su Hrvatske šume d.o.o. a partneri na projektu su: Vladin ured za razminiranje, Hrvatski centar za razminiranje, Hrvatske vode, Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ dok je projektni suradnik Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Osječko – baranjske županije

Projektom Naturavita razminirati će se područje Parka prirode Kopački rit i Regionalnog parka Mura-Drava. Njime će se revitalizirati šumska područja zaštićena ekološkom mrežom Natura 2000 i Ramsarskom konvencijom, a koja su zapuštena i degradirana zbog djelovanja tijekom Domovinskog rata. Na predstavljanju projekta bili su i Raphaël Goulet (voditelj jedinice za Austriju, Sloveniju i Hrvatsku iz Opće uprave za Regionalnu politiku i urbanizam Europske komisije) i Tsvyatko Velikov iz iste Uprave, predstavnici partnera, sudionika na projektu, predstavnici županije, medija te brojni drugi predstavnici koji su prepoznali stratešku važnost ovog projekta. Agenciju za regionalni razvoj Republike Hrvatske predstavljale su članice projektnog tima za pripremu i provedbu projekta: Božana Bešlić i Matilda Copić.