Uloga regionalnih koordinatora u izradi Nacionalne razvojne strategije

Ponedjeljak, 23. Listopad, 2017

U ponedjeljak 16. listopada 2017. godine u prostorijama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije održan je sastanak sa regionalnim koordinatorima na temu provedbe Sporazuma o suradnji na izradi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS) i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova potpisanog na konferenciji „Dani regionalnog razvoja“ u Šibeniku.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije od druge polovice listopada 2017. godine započinje s procesom izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske od 2030. godine kao prvog cjelovitog i sveobuhvatnog akta strateškog planiranja od osnutka Hrvatske kao samostalne i suverene države.

Izradom Strategije želi se dati veći značaj participativnim procesima u upravljanju razvojem Republike Hrvatske te u promišljanje razvojnih problema, potreba i izazova uključiti što širi krug građana iz svih dijelova zemlje.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije prepoznaje važnu ulogu regionalnih koordinatora u informiranju i uključivanju širokog kruga građana u procese od značaja za upravljanje razvojem te Sporazumom uspostavlja partnerstvo sa regionalnim koordinatorima u stvaranju ovog dugoročnog dokumenta.

Na sastanku je predstavljen koncept i metodologija izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine, participativan proces izrade Strategije na regionalnim razinama te značaj podataka i pokazatelja na regionalnim razinama u procesu izrade Strategije.

Nakon predstavljanja Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije i Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske odgovorili su na sva postavljena pitanja regionalnih koordinatora.