UPUTE KANDIDATIMA JAVNOG NATJEČAJA

Četvrtak, 22. Rujan, 2011

OPIS POSLOVA 

URED RAVNATELJA

1. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA VOZAČ/DOSTAVLJAČ-ICA

- upravlja službenim automobilom prema osobnom zaduženju i izdanom nalogu; brine se održavanju, pranju i čišćenju službenog automobila kojim je zadužen; obavlja dnevni preventivni tehnički pregled; predlaže otklanjanje eventualno uočenih kvarova na automobilu kojim je zadužen; obavlja i poslove dostave dokumentacije za potrebe Agencije; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

TESTIRANJE KANDIDATA

Kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni o vremenu testiranja pismenim putem i putem telefona. Testiranje će se održati u formi razgovora – intervjua pred Povjerenstvom za provedbu javnog natječaja Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

OPIS POSLOVA

ODJEL ZA NATJEČAJNE POSTUPKE I PROVEDBU PROJEKATA

2. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA  SAVJETNIKA/ICA

- surađuje u poslovima vezanim za procedure Europske Unije pri korištenju programa IPA i drugih programa Europske Unije vezanih za regionalnu razvojnu politiku Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije za projekte financirane putem istih programa, te sudjeluje u praćenju provedbe projekata o čemu redovito izvješćuje voditelja Odjela; surađuje s tijelima državne uprave i korisnicima financijskih sredstava; redovito prisustvuje mjesečnim sastancima s predstavnicima tijela državne uprave i drugih korisnika financijskih sredstava EU, Delegacije Europske Unije; sudjeluje u pripremi plana nabave; izrađuje redovita mjesečna izvješća o napretku u provedbi projekata iz navedenih programa; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

TESTIRANJE KANDIDATA

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Pitanja  kojima se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pismena provjera znanja, temelje se na slijedećim  izvorima i propisima: 

http://www.arr.hr/ ( O PROGRAMIMA)

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/grants/index_en.htm

IPA IMPLEMENTING REGULATION   718/2007; 80/2010  (OD ČLANKA 85 DO ČLANKA 147)

2.            Provjera znanja stranog jezika (engleski)- pismena provjera.

OPIS POSLOVA ODJEL ZA NATJEČAJNE POSTUPKE I PROVEDBU PROJEKATA

3. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA PRIPRAVNIK/ICA ZA VIŠEG REFERENTA/ICU

- surađuje u poslovima vezanim za procedure Europske Unije pri korištenju programa IPA i drugih programa Europske Unije vezanih za regionalnu razvojnu politiku Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije za projekte financirane putem istih programa, te sudjeluje u praćenju provedbe projekata o čemu redovito izvješćuje voditelja Odjela; redovito prisustvuje mjesečnim sastancima s predstavnicima tijela državne uprave i drugih korisnika financijskih sredstava EU; sudjeluje u izradi redovitih mjesečnih izvješća o napretku u provedbi projekata iz navedenih programa; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

TESTIRANJE KANDIDATA

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Pitanja  kojima se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pismena provjera znanja, temelje se na slijedećim propisima: 

http://www.arr.hr/

http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=hr

http://www.strategija.hr/hr/fondovi/ipa-program

2. Provjera znanja stranog jezika (engleski)- pismena provjera.

OPIS POSLOVA

ODJEL ZA OCJENJIVANJE PONUDA I UGOVARANJE

4. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA SAVJETNIK/ICA

- sudjeluje u pripremi postupaka nadmetanja i ocjenjivanja prema propisima Europske Unije; pomaže u pripremi izvješća i ugovora prema provedbenim postupcima nadmetanja; koordinira aktivnosti vezane uz ocjenjivanje ponuda s tijelima državne uprave i drugim korisnicima financijske pomoći EU-a; sudjeluje u pripremi plana nabave; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

TESTIRANJE KANDIDATA

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Pitanja  kojima se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pismena provjera znanja, temelje se na slijedećim propisima:

http://www.arr.hr/ (O PROGRAMIMA)

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/grants/index_en.htm

IPA IMPLEMENTING REGULATION   718/2007; 80/2010  (OD ČLANKA 85 DO ČLANKA 147)

2. Provjera znanja stranog jezika (engleski)- pismena provjera.

OPIS POSLOVA

ODJEL ZA FINACIJE I RAČUNOVODSTVO

5. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA PRIPRAVNIK/ICA  ZA VIŠEG REFERENTA/ICU

- sudjeluje u evidentiranju svih novčanih transakcija, te sudjeluje u sastavljanju financijskih izvještaja i drugih informacija; sudjeluje u izradi  financijskih izvješća za svaki program, projekt odnosno ugovor; pomaže pri vođenju računovodstvenog sustava po pojedinim programima i projektima pomoći EU-a; sudjeluje u praćenju trošenja sredstava s podračuna i izradi financijskih izvješća prema metodologiji Europske komisije i nacionalnog zakonodavstva; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

TESTIRANJE KANDIDATA

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Pitanja  kojima se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pismena provjera znanja, temelje se na slijedećim propisima:

http://www.arr.hr/

http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=hr

http://www.strategija.hr/hr/fondovi/ipa-program

2. Provjera znanja stranog jezika (engleski)- pismena provjera  

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA 

Provjeri znanja i sposobnost i testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Provjera znanja će se provesti s obzirom na radna mjesta za koja su kandidati podnijeli prijavu.

Pismena provjera znanja traje 60 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
- razgovarati s ostalim kandidatima,
- na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua.

Svaki dio provjere znanja – pismeni dio koji se odnosi na provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta boduje se sa UKUPNO 20 BODOVA ,  a pismena provjera znanja iz engleskog jezika boduje se sa UKUPNO 20 BODOVA. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 25 BODOVA I VIŠE od ukupnog broja bodova ostvarenih na oba pismena dijela testiranja.

Rezultati usmenog testiranja – boduju se sa UKUPNO 30 BODOVA.

Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata te ga dostavlja ravnateljici. Ravnateljica donosi odluku o izboru kandidata za objavljena radna mjesta a obavijest o istoj biti će dostavljena kandidatima prijavljenim na javni natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA