KLASA: 112-01/18-03/04

URBROJ: 328-02-18-2

Zagreb, 17. srpnja 2018.

 

Na temelju članka 8. Uredbe o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 155/08, 83/12 i 111/14) i članka 14. Statuta Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (KLASA: 011-01/12-01/5, URBROJ: 328-16-7, pročišćeni tekst) od 30. prosinca 2016. godine, a sukladno Odluci o raspisivanju javnog natječaja, KLASA: 112-01/18-03/04, URBROJ: 328-02-18-1 od 17. srpnja 2018. godine, Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za primanje u radni odnos

 

 

  1. URED ZA REGIONALNI RAZVOJ

4.2. Služba za strateške projekte 

4.2.4. Koordinator – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

 

Uvjeti: magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke), najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije, dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, napredno znanje rada na osobnom računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani internom odlukom poslodavca, hrvatsko državljanstvo.

 

U suradnji s voditeljem Službe planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje. Sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz djelokruga Službe; analizira podatke iz djelokruga Službe; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; obavlja druge stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe programa i projekata, uz povremeni nadzor te opće i specifične upute nadređenog; surađuje sa državnim i javnim institucijama, jedinicama lokalne, područne i regionalne samouprave te brojnim drugim dionicima. U okviru svojeg djelokruga rada osigurava dostupnost podataka i informacija za potrebe praćenja i kontrole revizorskog traga. Sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti. Odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi, ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, kao i za prijavu uočenih nepravilnosti/prijevara u skladu s važećim propisima EU. Po nalogu nadređenih obavlja i druge poslove.

Mjesto rada za navedeno radno mjesto je Zagreb, Republika Hrvatska.

Radni odnos za navedeno radno mjesto zasniva se na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

 

Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.

 

 

 

U prijavi za javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, broj telefona ili mobitela i adresu e-pošte), te redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Kandidati su u prijavi dužni navesti svoju ispravnu adresu e-pošte, budući da će kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja na testiranje biti pozvani e-poštom. Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis na hrvatskom i engleskom jeziku,
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
  3. dokaz o ostvarenom radnom iskustvu prema uvjetima radnog mjesta za koje se kandidat natječe (presliku elektroničkog zapisa, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; potvrda bivšeg poslodavca s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove; presliku ugovora o radu ili ugovora o djelu – s opisom posla i navođenjem jasnog razdoblja u kojem je obavljao navedene poslove (od dan, mjesec, godina do dan, mjesec, godina); presliku rješenja o prijmu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove),
  4. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),

U slučaju odabira kandidata, koji je kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi priložio diplomu inozemne visokoškolske institucije, isti će prije zasnivanja radnog odnosa morati dostaviti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za potrebe zapošljavanja u Republici Hrvatskoj.

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidat će predočiti na uvid izvornik.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

 

Način testiranja kandidata, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljeni na internetskoj stranici Agencije www.arr.hr i oglasnoj ploči Agencije.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Agencije www.arr.hr i oglasnoj ploči Agencije najmanje 5 dana prije testiranja.

Na temelju rezultata testiranja ravnatelj Agencije donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.

Ovaj javni natječaj za primanje u radni odnos objavljuje se u Narodnim novinama, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Zagreb, Miramarska cesta 22, s naznakom: » Natječaj za zapošljavanje –  broj i naziv radnog mjesta «.

 

 

 

 

 

 AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Korištenjem stranice www.arr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. Izjava o zaštiti privatnosti
X
X